Bu icerigi gorebilmeniz icin Flash Player yuklu olmasi gerekiyor...
Amatör Kick Boks Kuşak ve Dan Yönetmeliği PDF Yazdır e-Posta
TwitterFacebook
Perşembe, 29 Ocak 2009 17:39

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tesisleri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, kulüp ve özel spor salonlarının kick boks bölümlerinde bu sporu yapanların çalışma seviyelerini belirlemek, kuşak terfileri için gerekli sınavları yapmak, bu sınavları standarda bağlamak ve kick boks tekniklerinin gelişmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, ülkemizde kick boks sporu yapan kişilerin 7 nci dereceden (beyaz kemer), 1 inci dan’a (siyah kemer) kadar gelebilme ve dan derecelerinde yükselme şartları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon : Boks Federasyonunu,
Başkan : Boks Federasyonu Başkanını,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
İl Temsilcisi : Federasyon il spor dalı temsilcisini,
IAKSA : Uluslararası Amatör Kick Boks Spor Birliğini,
Sınav : Kuşak dereceleri ve dan sınavlarını,
Sınav Kurulu Üyeleri: Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan teknik seviyesi ve dan derecesi yüksek, aktif antrenörler ile Federasyon kurullarında görevli kişileri,
Özel Spor Salonları: İl müdürlüğünce ruhsat verilmiş özel ve tüzel kişilerce çalıştırılıp yönetilen kick boks çalışma salonlarını,
Kulüp: İl müdürlüğünce tescili yapılmış spor kulüplerini,
Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslar arası kural ve tekniklere uygun yetiştirmek, müsabakalara hazırlanmalarını ve müsabakalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,
Gözlemci : Federasyonca görevlendirilmiş kişileri,
Sporcu : Kick boks sporcularını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kuşak Derece Sınavı

Madde 5 — Kuşak sınav komisyonu üyeleri en az 1 inci dan ve üstü olmak üzere bir komisyon başkanı ve iki komisyon üyesinden oluşur. Komisyonun sınav yapma yetkisi 1 inci derece (koyu kahverengi kuşak) ve altıdır.

Kuşak derecelerini n tespitinde uygulanacak temel esaslar şunlardır:
a) Türkiye’de yapılan tüm kuşak sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılamaz.
b) Kuşak dereceleri sınavlarında en az 1 inci dan kuşak derecesine sahip 1 inci kademe antrenörler tarafından yapılır. c) Sınavlar, yılda 4 defa olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır. Belirtilen bu aylar haricinde yapılan sınavlar geçersiz kabul edilir.
d) Sınavlar, kick boks sporu yapılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerde, kulüp veya özel salonlarda ayrı ayrı yapılabileceği gibi yeknesaklığı sağlama açısından belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu durum, o sınav dönemi için il temsilcisi tarafından tüm özel salonlara ve kulüplere duyurulur.
Kuşak sınavı yapacak kulüp ve/veya tescilli özel spor salonu sahipleri bir dilekçe ile yukarıda belirtilen aylar için il müdürlüğüne en az on beş gün önce yazılı olarak başvuruda bulunurlar.
İl temsilcisi gerek görürse sınav tarihini en fazla on beş gün erteleyebilir.
İl temsilcisi yapılacak kuşak sınavlarına gözlemci gönderebilir. Kuşak sınavları görevli gözlemcinin nezaretinde yapılır.
Sınav komisyonu, Federasyon tarafından hazırlanan çizelgelere sınavda başarılı olanların adını, soyadını, doğum tarihini, doğum yerini, kuşak derecesini, Federasyon sicil numarasını, lisans sicil numarasını, kulübü ve sınav tarihini kaydeder. Bilgilerin kick boks kimlik kartlarındaki bilgilere uygun olması gereklidir. Listeler sınav sonuçlarıyla birlikte komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve tasdik edilmek üzere Federasyona gönderilir.
Sınavlarda başarılı olanların kimlikleri, sınav listelerinin Federasyon tasdikinden sonra birinci kuşak derecesine kadar il temsilciliği tarafından, daha üst kuşakların kimlikleri ise, Federasyon tarafından onaylanır. Kuşak sınavları ile ilgili her hangi bir şikayet söz konusu ise şikayet yazılı olarak üç gün içerisinde il müdürlüğüne yapılır. Şikayet il müdürlüğünce değerlendirilerek beş gün içinde karara bağlanır.

Gözlemci

Madde 6 — Gözlemci, sınav yapan komisyona karışamaz ve müdahale edemez. Kuşak sınavları Federasyon Teknik Kurulu tarafından hazırlanan çeşitli derecedeki kuşaklara yaptırılması gereken tekniklerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
Sınav gözlemcileri yapılan kuşak sınavı ile ilgili olarak; sınavın yeri, tarihi, başlama ve bitiş zamanı, sınav disiplini, katılanların kıyafeti, sınav komisyonunun tutum ve davranışları, sınavın işleyişi, sınava katılan ve kazanan kişi sayısını belirten raporu il müdürlüğü kanalıyla Federasyona gönderir.

Kuşak Dereceleri

Madde 7 — Kuşak dereceleri şunlardır:
7 nci Derece Beyaz kuşak (yeni başlayan sporcuları ifade eder),
6 ncı Derece Sarı kuşak,
5 inci Derece Yeşil kuşak,
4 üncü Derece Mavi kuşak,
3 üncü Derece Turuncu kuşak,
2 nci Derece Açık kahverengi kuşak,
1 inci Derece Koyu kahverengi kuşak.

İki sınav arasından en az üç ay süre geçmesi gereklidir.

6 ncı Derece Sarı Kuşak Sınavı

Madde 8 — Beyaz kuşakta 3 aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam edenlerin katılacağı 6 ncı derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
a) Selamlama,
b) Fizik,
c) Kondisyon,
d) Denge,
e) Estetik,
f) Temel ayak ve yumruk teknikleri,
g) Kick boksun tanımı,
h) Salon içi ve dışı davranış biçimleri,
i) Yumruk ve ayak tekniklerinin orjinal isimleri ve Türkçe karşılıkları.

5 inci Derece Yeşil Kuşak Sınavı

Madde 9 — Sarı kuşakta 3 aylık bekleme sürelerini tamamlayan ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 5 inci derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
a) Selamlama,
b) Fizik,
c) Kondisyon,
d) Denge,
e) Estetik,
f) Temel ayak ve yumruk teknikleri,
g) Hareket halinde tekme vuruşları kombinasyonları,
h) Hareket halinde yumruk vuruşları kombinasyonları,
i) Müsabaka kuralları,
j) Genel kick boks kültürü,
k) Ring oyunları,
l) Gölge boksu.

4 üncü Derece Mavi Kuşak Sınavı

Madde 10 — Yeşil kuşakta 3 aylık bekleme sürelerini tamamlamış ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 4 üncü derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
a) Selamlama,
b) Fizik,
c) Kondisyon,
d) Denge,
e) Estetik,
f) Temel ayak ve yumruk teknikleri,
g) Hareket halinde tekme vuruşları kombinasyonları,
h) Hareket halinde yumruk vuruşları kombinasyonları,
i) Gölge boksu,
j) Ring oyunları,
k) Genel kick boks kültürü,
l) Müsabaka kuralları,
m) Müsabaka,
n) Müzikli form veya soft.

3 üncü Derece Turuncu Kuşak Sınavı

Madde 11 —Mavi kuşakta 3 aylık bekleme sürelerini tamamlamış ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 3 üncü derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
a) Selamlama,
b) Fizik,
c) Kondisyon,
d) Denge,
e) Estetik,
f) Temel ayak ve yumruk teknikleri,
g) Hareket halinde tekme vuruşları kombinasyonları,
h) Hareket halinde yumruk vuruşları kombinasyonları,
i) Gölge boksu,
j) Ring oyunları,
k) Süpürme teknikleri,
l) Genel kick boks kültürü,
m) Müsabaka kuralları,
n) Müzikli form veya soft,
o) Müsabaka,
p) Genel antrenman bilgisi.

2 nci Derece Açık Kahverengi Kuşak Sınavı

Madde 12 — Turuncu kuşakta 3 aylık bekleme sürelerini tamamlamış ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 2 nci derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
a) Selamlama,
b) Fizik,
c) Kondisyon,
d) Denge,
e) Estetik,
f) Temel ayak ve yumruk teknikleri,
g) Hareket halinde tekme vuruşları kombinasyonları,
h) Hareket halinde yumruk vuruşları kombinasyonları,
i) Gölge boksu,
j) Ring oyunları,
k) Süpürme teknikleri,
l) Genel kick boks kültürü,
m) Müzikli form veya soft,
n) Müsabaka kuralları,
o) Müsabaka,
p) Teknik ve taktik bilgisi,
r) Genel antrenman bilgisi,
s) Serbest ayak veya yumruk tekniği ile lapa (ellik) çalışması.

1 inci Derece Koyu Kahverengi Kuşak Sınavı

Madde 13 — Açık kahverengi kuşakta 3 aylık bekleme sürelerini tamamlamış ve bu süre içerisinde sporculuğu faal olarak devam eden sporcuların katılacağı 1inci derece kuşak sınavı teknik ve hareketleri şunlardır:
a) Selamlama,
b) Fizik,
c) Kondisyon,
d) Denge,
e) Estetik,
f) Temel ayak ve yumruk teknikleri,
g) Hareket halinde tekme vuruşları kombinasyonları,
h) Hareket halinde yumruk vuruşları kombinasyonları,
i) Gölge boksu,
j) Ring oyunları,
k) Süpürme teknikleri,
l) Genel kick boks kültürü,
m) Müsabaka kuralları,
n) Müsabaka,
o) Genel antrenman bilgisi,
p) Teknik ve taktik bilgisi,
r) Müzikli form veya soft,
s) Serbest ayak veya yumruk tekniği ile lapa (ellik) çalışması.
Koyu kahverengi kuşağı almış olan sporcuların siyah kuşak 1 inci dan sınavına girebilmeleri için 3 aylık bekleme sürelerini doldurmuş olmalarının yanı sıra 16 yaşına girmiş olmaları şarttır.

Dan Derece Sınavı

Madde 14 — Dan sınav komisyonu üyeleri en az 4 üncü dan ve üstü olmak üzere Federasyon tarafından en az üç kişiden oluşturulur. Komisyonun sınav yapma yetkisi 1 inci dan ve üzeridir.
Dan dereceleri sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır:
a) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. Federasyon uygun gördüğü taktirde, Federasyon faaliyetlerinin yapıldığı zamanlarda da sınav yapılabilir.
b) Sınavlarda daha yüksek dan sahibi bulunmadığı durumlarda, alınmak istenen dan derecesine sahip antrenörlerden oluşturulacak kurullar görev yapabilir.
c) Sınavlarda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
Yaş ve bekleme süreleri aşağıda belirtilmiştir:
Derece, Yaş, Bekleme Süresi
1 inci dan – 2 nci dan’ a en az 16, 1 yıl
2 nci dan – 3 üncü dan’ a en az 18, 2 yıl
3 üncü dan – 4 üncü dan’ a en az 21, 3 yıl
4 üncü dan – 5 inci dan’ a en az 25, 4 yıl
5 inci dan – 6 ncı dan’ a en az 29, 5 yıl
6 ncı dan – 7 nci dan’ a en az 34, 6 yıl
7 nci dan – 8 inci dan’ a en az 40, 8 yıl
8 inci dan – 9 uncu dan’ a en az 48, 9 yıl
9 uncu dan – 10 uncu dan’ a en az 57 --
4 üncü dan’dan sonraki danlar IAKSA tarafından verilir.
Adaylar bir üst dan’a terfi etmek için istenilen minimum süre ve yaşı geçmiş olmalıdır.

1 inci Dan Sınavı

Madde 15 — 1 inci dan sınavına koyu kahverengi kuşak sahibi olan sporculardan 3 aylık bekleme sürelerini tamamlamış ve 16 yaşına girmiş olanlar katılabilir.
Sınavlar teknik ve taktik olmak üzere iki şekilde yapılır; Teknik sınavlar: Temel teknik, müsabaka , müzikli form veya soft, lapa (ellik) çalışmasından oluşur.
Taktik sınavlar: Sporcunun rakibine yaptığı karşılıklı tekniklerin esasları olup amaç, bilgi ve kombinasyonların ölçümüdür.

2 nci Dan Sınavı

Madde 16 — 1 inci dan sahiplerinden 1 yıllık bekleme sürelerini tamamlayanların katılacağı bu sınavlarda müzikli form veya soft, teknik ve teorik olmak üzere üç şekilde yapılır. Ayrıca müsabaka kuralları ile ilgili temel bilgiler sorulur.

3 üncü Dan Sınavı

Madde 17 — 2 nci dan sahiplerinden 2 yıllık bekleme sürelerini tamamlayanların katılacağı bu sınavlarda müzikli form veya soft, teknik ve teorik olmak üzere üç şekilde yapılır. Ayrıca müsabaka kuralları ile ilgili temel bilgiler sorulur.

4 üncü Dan Sınavı

Madde 18 — 3 üncü dan sahiplerinden 3 yıllık bekleme sürelerini tamamlayanların katılacağı bu sınavda 1inci, 2 nci ve 3 üncü dan sınavlarında sorulan soruların yanı sıra sporcu sağlığı, kick boks ile ilgili her türlü sorular ve Federasyon birimleriyle ilgili sorular sorulabilir.

5 inci Dan Sınavı

Madde 19 —4 üncü dan sahiplerinden 4 yıllık bekleme sürelerini tamamlayanların katılacağı bu sınav IAKSA tarafından yapılır. Ayrıca, Federasyonca uygun görülen bu kişilerin isimlerinin uluslar arası Federasyona bildirilmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 20 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda IAKSA nın vereceği kararlar doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

Denklik İşlemi

Madde 21 — IAKSA tarafından verilen dan dereceleri ile IAKSA ya bağlı üye ülke Federasyonlarından alınan kuşak ve dan derecelerine sahip olan kişilerin Federasyona başvurmaları halinde, sahip oldukları kuşak ve dan dereceleri Federasyon kurullarının IAKSA nin yapacağı inceleme sonucunda uygun görülen kuşak ve dan derece denklikleri yapılır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce tüm özel salon ve kulüplerin vermiş olduğu kuşak derecelerini belirten listeler Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Federasyona gönderilir. Federasyonca 7 kişilik bir komisyon oluşturularak, listeler incelenir ve uygun görülenlerin kuşak dereceleri tasdik edilerek Federasyon tarafından belgeleri verilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce verilmiş siyah kuşak 1inci dan derecesine sahip olanlar koyu kahverengi kuşak sahibi olarak kabul edilir. Bunlar siyah kuşak 1inci dan sınavlarına girmek zorundadır. Ancak bu kişilerde bekleme süresi aranmaz.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce;
a) Milli takımda yer alan, uluslar arası, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında milli takımı temsilen Bakanlık veya Genel Müdürlük Makamından onay alınmak suretiyle yurt dışına giden milli sporculara ve aday hakemlere siyah kuşak 1 inci dan derecesi,
b) 1 inci kademe antrenörlük belgesine sahip olan kişiler ile il hakemlerine siyah kuşak 2 inci dan derecesi,
c) 2 inci kademe antrenörlük belgesine sahip olan kişiler ile ulusal hakemlere siyah kuşak 3 üncü dan derecesi,
d) Milli takım ile yurt dışına çıkmış antrenörlere, uluslar arası hakemlere, Federasyonda görev yapan eski ve yeni kurul üyelerine siyah kuşak 4 üncü dan derecesi verilir.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür

Son Güncelleme: Pazar, 01 Şubat 2009 15:40
 
TwitterFacebook