Bu icerigi gorebilmeniz icin Flash Player yuklu olmasi gerekiyor...
Amatör Kick Boks Müsabaka Yönetmeliği PDF Yazdır e-Posta
TwitterFacebook
Perşembe, 29 Ocak 2009 17:40

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; amatör kick boks müsabakalarının Boks federasyonu ile IAKSA, nın kurallarına ve talimatlarına uygun olarak yurt düzeyine yayılması, müsabakaların yapılması, uluslar arası müsabakalarda basanlar elde edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- -Bu Yönetmelik, IAKSA'nın kurallarına uygun olarak düzenlenecek resmi ve özel kick boks müsabakalarına katılacak sporcu, hakem, idareci ve diğer görevlileri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genci Müdürlüğünün. Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10. uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Genel Müdürlük Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür Gençlik ve Spor Gencel Müdürünü,
Federasyon Boks Federasyonunu,
Başkan Boks Federasyonu Başkanını,
l! Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü.
İl Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
İl Temsilcisi Federasyon il temsilcisini,
IAKSA Uluslar arası Amatör Kick Boks Spor Birliğini
AIBA Dünya Amatör Boks Birliğini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Müsabaka Çeşitleri

Madde 5- Kick boks müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki türde yapılır;

a)Resmi müsabakalar;. yıllık faaliyet programında yer alan Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen müsabakalardır.
b)Özel müsabakalar; resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır. .
Özel müsabakalar izne tabidir. Özel müsabaka yapmak isteyen kurum, kuruluş veya kişiler il müdürlüğü kanalı ile Federasyondan izin almak zorundadır.
İzin verilen müsabakaların sonuçları, müsabakaları düzenleyenler tarafından iki gün içerisinde il başkanlığı kanalı ile Federasyona gönderilir.

Müsabaka Usulleri

Madde 6- Resmi ve özel müsabakalar ferdi ve takım müsabakaları olmak üzere iki şekilde, eleme veya pul sistem usulü ile yapılır;
a)Ferdi müsabakalar; ağırlık esasına göre yapılır. Her sporcu kendi sıkletindeki rakiplerle karşılaşır. Amatör gençler, bulunduğu sıkletten fazla olması durumda büyüklerde bir üst sıklette müsabakalara girebilir. Her sıklette sporcular basarı durumlarına göre1inci ve 3 üncülük arasında ödüllendirilir.
b)Takım müsabakalarında ağırlık sınırlaması vardır. Her lakım en az 6 sıkletten meydana gelir. Branşlarda ayrı ayrı takım müsabakası yapılabilir. Kupa müsabakalarında; semi contact erkek ve bayan müsabakaları ile Light Contact erkek ve bayan müsabakalarının madalya sıralaması bir tutulabilir. Full Contact branşında ise yalnız erkek müsabakalarının değerlendirilmesi yapılır. Ayrıca, genel klasman kupa değerlendirmesi de yapılabilir
İzin Almada Takip Edilecek ve Uygulanacak Esaslar

Madde 7- Özel müsabakalarda izin alma koşulları şunlardır; a)IAKSA veya bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen özel müsabakalara izin verilebilir.
b)Dış ülkelerle yapılacak özel müsabakalara izin için; gelecek kafiledekilerin isim listesi ile birlikte il müdürlüğü aracılığıyla müsabakadan 30 gün önce Federasyona müracaat edilir. Taraflarca yapılan anlaşmalar ile mali hususları kapsayan sözleşmelerin asılları veya noter tasdikli suretleri müsabaka tarihinden en az on beş gün önce müsabakaların yapılacağı ilin il müdürlüğü kanalı ile Federasyona teslim edilir.
Müsabakalar için Federasyon, gözlemci ve hakem görevlendirir. Bu taktirde görevlendirilenlerin masrafları organizatör tarafından Federasyonun belirlediği ücrete göre ödenir.
c)Yurt içi veya yurt dışında yabancılarla yapılacak müsabakalarda; görevlendirilecek idareci, hakem ve sporcular Federasyonun onayı ile seçilir.
d)Yabancılarla yapılacak her türlü müsabakalarda kafileye, Federasyon tarafından bir gözlemci görevlendirilir. Görevlendirilen bu kişinin tüm masrafları müsabakayı düzenleyen tarafından karşılanır.
e)Yabancılarla yapılacak müsabakalarda, müsabakayı yapacak il, kulüp veya kuruluşun seçilen sporcuları, müsabaka davetine uymak zorundadır.
Yapılacak resmi müsabakalar için seçilmiş olan sporcuların sakatlanmalarının önlenmesi için özel müsabakalara katılmalarına Federasyon izin vermeyebilir

Kick Boks Branşları

Madde 8- Kick boks üç branşta yapılır;

a)Semi Contact; Müsaade, edilen yumruk ve ayak tekniklerinin yeterli bir denetimle uygulanmaları ve müsabaka boyunca atılan yumruk ve tekme, sayısının dengeli olması gerekir. Yalnızca yarım temasa izin yerilir. İsabet eden her vuruştan sonra kronometre durdurulur ve puanı ilan edilir. Bu müsabakanın süresi nettir.
b)Light Contact; Müsaade edilen yumruk ve ayak tekniklerinin yeterli bir denetimle uygulanmalar) ve müsabaka boyunca atılan yumruk ve tekme sayısının dengeli olması gerekir. Yalnızca yarım ve hafif temasa izin verilir. Gencide kronometre durdurulmaz. Ancak, orta hakem zamanı durdurma komutu verirse müsabaka durur. Bu müsabakanın süresi brüttür.
c)Full Contact; Tekniklerin güçlü, hızlı ve müsabaka boyunca atılan yumruk ve tekme sayısının dengeli .olması gerekir. Tam temasa izin verilir. İzin verilen hedef bölgelerine tam veya hafif temasla vuruşların doğru olarak isabet etliğinde puan verilir.Kronometre .. genelde durdurulmaz. Orta hakem zamanı durdurma komutu Verirse müsabaka durur. Bu müsabakanın süresi brüttür.

Ring Alanı ile İlgili Teçhizat

Madde 9- Ring alanında; Merkez Hakem Kurulu, teknik kurul, jüri, zaman ve kronometre, yan ve kontrol hakemi ile doktor masaları, raund aralarında sporcuların oturacağı tabureler, su ve hunili hortum, nötr köşede çöp sepeti, ring merdivenleri, IAKSA tarafından belirlenen hakem puan pusulaları, sedye, ilk yardım çantası, mavi ve kırmızı köşede iki çift başlık ve boks eldiveni bulundurulur.
Ringin hazırlanması baş hakem ve Merkez Hakem Kurulunun sorumluluğundadır.
Müsabaka Alanı

Madde 10-Müsabakalarda kullanılacak ringler aşağıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır. Halatlar, içten içe ölçüldüğünde ringin yüz ölçümü asgari 4.90m.x4.90m., azami 6.10m.x6.10m. olmalıdır. Ringin zemini yerden 91 cm.'den az, 122 cm.' den yüksek olamaz. Gerektiğinde, semi ve Light Contact müsabakaları, 8m.x8m. çapındaki yer minderinde oynatılabilir.
Ring, köşe direkleri arasında sıkıca gerilmiş 3 veya 5 cm. kalınlığında üç paralel iple çevrilir. İlk ip yerden 40 cm., ikinci ip yerden 80 cm. ve üçüncü ip yerden 120 cm mesafede eşit aralıklarla birleşir. Döşeme 1.5 cm.'den ince, 1.9 cm.den kalın olmayan keçe, lastik vs. ile kaplanır ve üstü branda ile örtülür. Ring, iplerden 50 cm. dışarıya çıkar.
Ringin köşesinde birleşen halatlar için 5 veya 7 cm. kalınlığında, 20 cm. genişliğinde, yumuşak pamuktan yapılmış kırmızı, mavi veya beyaz renkli dört adet yastık yerleştirilir, jüri masasının sol yakın tarafı kırmızı, sağ uzak tarafı mavi olur.
Ringin dışındaki iki nötr köşeye hakemin kanamayı silmek için kullandığı gazlı bezi koyacağı iki plastik kutu, sporcular için iki adet tabure ve iki adet tükürük kovası ile ringde üç merdiven bulundurulur. Renkli köşelerde bulunan merdiven sporcu ve yardımcıları tarafından, nötr köşedeki merdiven ise hakem ve doktor tarafından kullanılır.

Müsabaka Yönetimi

Madde 11- Kick boks müsabakaları Federasyonun üyesi olduğu IAKSA kurallarına uygun olarak yönetilir.
Müsabakalarda görev yapacak kurul ve diğer görevliler şunlardır;
A)Müsabaka tertip kurulu; Federasyonca düzenlenen müsabakalarda; Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Federasyon temsilcisi ve müsabakanın yapıldığı ilin il temsilcisinden oluşur
B) İl tertip kurulu; il faaliyetlerinin düzenlenmesi için illerde il temsilcisinin başkanlığında üç kişilik kurul oluşur. Ancak, il hakem kurulunun olduğu yerde il temsilcisinin başkanlığında il hakem kumlu aynı zamanda tertip kurulu görevini de üstlenir.

İl tertip kurulunun görev ve yetkilen şunlardır;

l)il temsilcisinin başkanlığında kick boks faaliyet programını hazırlamak ve il müdürlüğü kanalı ile tasdik için Federasyona göndermek,
2)İlinde yapılan faaliyetleri organize etmek,
3}Müsabakalarda çıkan idari anlaşmazlıklarla ilgili itirazları görüşmek, karara bağlamak, gerektiğinde faaliyet programında belirlenen faaliyetleri ertelemek, tarih belirlemek ve kulüplere bildirmek,
4)Müsabaka raporlarını incelemek, cezayı gerektiren durumlarda ilgili kişi ve kuruluşları il ceza kuruluna sevk etmek,
5)Mücbir sebeplerden dolayı müsabakaları ertelemek,
6)İ1 hakem kurulu bulunmayan illerde bu kurulun görevini üstlenmek.

C) Diğer Görevliler:

a)Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve kurul üyelerinin görevleri şunlardır;
1)Merkez Hakem Kurul üyeleri, aynı zamanda başhakem olan Kurul Başkanının talimatlarını yerine getirmek,
2)Hakemlerin görevlendirilmesini başhakemce yapılmasını sağlamak,
3)Ringin, kurallara uygun olarak kurulmasını sağlamak,
4)Müsabakaya çıkacak sporcuları vaktinde anons ettirmek,
5)Yeterli miktarda başlık ve on Onsluk boks eldiveni bulundurulmasını sağlamak.

b)Müsabakalarında başhakem, Merkez Hakem Kurulu üyeleri, ring sorumlusu, jüri, orta, yan, çizelge, saat, kontrol ve anons hakemleri görev alırlar.
Tüm hakemler, gözlemciler ve temsilciler müsabakanın başlama saatinde müsabaka yerinde hazır olmak zorundadır.
c)Müsabaka doktoru ve görevleri şunlardır;
1)Tartı saatinde, tartı yerinde gerekli malzemeleri ile birlikte hazır bulunmak,
2)Müsabakaya çıkacak sporcuların tıbbi muayenesini yapmak ve müsabaka yapmasına sakınca olmadığı takdirde tartı fişini imzalamak,
3)Sporcuların sağlıkla ilgili sorunlarını dinlemek, müsabaka yapmasında uygun bulmadıklarını rapor halinde sunmak,
4)Müsabaka esnasında müsabaka yerini terk etmemek,
5)Müsabakada yaralanan sporcuların ilk tedavilerini yapmak, hastaneye gönderilmesi gerekli olanları hastaneye sevk etmek,
6)Müsabaka anındaki bir yaralanmada sporcunun müsabakaya devam edip edemeyeceğine karar vermek.

d)Tesis amiri, salon amiri ve yardımcılarının görevleri şunlardır;
1)Salondaki disiplini ve güvenliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
2)Salonun tertibinden, ışık ve ses yayın cihazlarını işler hale getirmek.

e)Gözlemci ve temsilcinin görevleri şunlardır;
1)Organizasyonla ilgili görüşlerini Federasyona rapor etmek,
2)Müsabakada meydana gelen olumsuzlukları giderecek girişimlerde bulunmak.

f)Antrenör ve antrenör yardımcısı;
Her sporcunun, antrenör veya antrenör yardımcısı olabilir. Bu kişilerin antrenör belgesine sahip olmaları gerekir. Her sporcunun köşesinde bir antrenör ve bir antrenör yardımcısı bulunmalıdır. Ancak ringin içerisine yalnız antrenörü girebilir. Müsabaka esnasında ringin üzerinde bulunamaz. Oturarak müsabakayı izler. Antrenör ve yardımcısı sporcu için havlu, su ve sünger bulundurur-. Antrenör, orta hakemin sayı sayması haricinde sporcunun zor durumda olduğuna kanaat getirirse ringe havlu atarak müsabakayı bitirebilir. Antrenör tarafından atılan havlu orta hakemin görebileceği şekilde olmalıdır.
Müsabaka esnasında antrenör ve yardımcısı sporcularına sözlü müdahalede bulunamaz. Bu durumda orta hakem antrenörü ikaz eder, gerekirse müsabakadan uzaklaştırır. Müsabakadan uzaklaşan antrenör, o müsabakada görev alamaz. Ancak, diğer müsabakada görev alabilir. ikinci kez uzaklaştırılan antrenör ve yardımcısı, o turnuva boyunca görev alamaz.
Antrenör, sporcuyu hazırlar. Başlığın, dişliğin, kaval kemiği koruyucusu, koki ve ayak koruyucusunu sporcusuna uygun olup olmadığını kontrol eder.
Antrenörün davranışlarından dolayı sporcusuna ceza verilebilir.

Her müsabakadan evvel Merkez Hakem Kurulu, antrenörlerle toplantı düzenleyerek, IAKSA kurallarına göre müsabakaların yönetilmesi için gerekli açıklamaları yapar.

Raporların Verilmesi

Madde 12-Kick boks müsabakasında, müsabaka ile ilgili kayıtlar bir dosya halinde başhakem tarafından derlenir. Bu dosyada;
a)Müsabakaya iştirak eden sporcu ve idareci isim listesi,
b)Muayene ve tartı kağıtları,
c)Hakem görev dağılım listesi,
d)Elektronîk cihaz kullanılmadığı durumlarda hakem puan kağıtları,
e)Müsabaka raporu, bulunur.
Dosya, Federasyonca düzenlenen müsabakalarda başhakem tarafından doğrudan Federasyona, iller ve diğer kuruluşlarca tertiplenen özel müsabakalarda ise, müsabakaların başhakemi tarafından hazırlanan rapor ile birlikte il müdürlüğü kanalı ile yedi gün içerisinde Federasyona gönderilir.

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 13- Ulusal müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır;
a)T.C vatandaşı olmak.
b)Kategoriler dahil yas grubuna dahil edilmiş ve kick boksta mevcut ağırlıklı sıkletlerden birine erişmiş olmak,
c)O yıl için lisansı ve kimlik kartının vizesini yaptırmış olmak,
d)Müsabaka tarihinde, müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak,
e)Federasyonca düzenlenen müsabakalarda, Federasyon tarafından tespit edilecek kuşak derecesine sahip olmak,
f)Müsabakaya giriş için belirlenen kuşak derecesini gösterir kimlik kartını beyan etmek.
Amatör kick boks sporcusunda aranan en önemli şart, 6 raundu aşan müsabakalara katılmamış olmasıdır. Profesyonel müsabakalara katılan sporcular, amatör müsabakalara alınmazlar.
Sıkletler, Yaş Grupları ve Kategoriler

Madde 14- Müsabakalarda bay-bayan kategorilerinde uygulanacak sıkletler aşağıda belirtilmiştir.
Minik ( erkekler-bayanlar )
Semi Contact
-30
-33
-36
-40
-43
-46
+46

Yıldız ( erkekler-Bayanlar)
Semi ve Light Contact
-40
-42
-45
-48
-51
-55
-60
+60

Genç ( erkekler )
Semi ve Light Contact
-60 *
-67 *
-71 *
-75 *
-81 *
-91 *
+91*

Genç ( bayanlar )
Semi ve Light Contact
-45
-50
-55 *
-60
-65 *
+65 *

Büyük ( erkekler )
Semi ve Light Contact
-60 *
-67 *
-71 *
-75 *
-81 *
-91 *
+91 *

Büyük ( bayanlar )
Semi ve Light Contact
-50
-55 *
-60
-65 *
+65 *

Büyük ( erkekler )
Full Contact
-54 *
-57 *
-60 *
-63,5 *
-67 *
-71 *
-75 *
-80 *
-85 *
-91 *
+91 *

Yukarıda yanlarında yıldız işareti bulunan sıkletler, IAKSA' ca kabul edilmiş resmi müsabakalarda uygulanan sıkletlerdir. Bu sıkletler arasında uluslar arası federasyonca yapılacak değişiklikler Federasyon tarafından da uygulamaya konulacaktır. Federasyon katılımcıların özelliklerine uygun olarak faaliyetlerde sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

Yaş grupları; resrni ve özel müsabakalar yıl sonu esasına göre dört kategoride yapılır.

a)10-11-12 ve 13 yaş minikler semi Contact,
b)14 ve 15 yaş yıldızlar semi Ve Light Contact,
c) 16 ve 17 yaş gençler semi ve light Contact,
d)16ve36yaş büyükler full Contact,
16 ve 38 yaş büyükler light Contact,
16 ve 40 yaş büyükler semi Contact.
IAKSA'ca yapılacak resmi müsabakalarda istenilen yaş grupları için Federasyon katılımcıların özelliklerine uygun olarak müsabakalarda, yas grupları ve kategoriler arasında değişiklik yapabilir.
Bu dört kategorideki sporcuların yaşlarının hesaplanmasında takvim yılı esas alınır, ay ve gün hesabı yapılmaz. Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları

Madde 15-Kick boks müsabakalarına katılacak kulüplerin, Genel Müdürlükçe tescil edilmesi şarttır.İlinde kick boks dalında kulübü bulunmayan sporcuların müsabakalara katılma şartları federasyonca belirlenir.

Müsabaka Süresi

Madde 16- Kick boks müsabaka süreleri şunlardır;
a)Semi Contact eleme :2 dakika l raund (net),
finalleri :3 dakika l raund (net),
b)Light Contact eleme ve finalleri :3 dakika l raund (brüt),
c)Full Contact eleme :2 dakika 2 raund (brüt),
finalleri :2 dakika 3 raund (brüt).
Full Contact müsabakalarında raund aralığı l dakikadır. Raund ve dinlenme süreleri gerek görüldüğünde Merkez Hakem Kurulu tarafından azaltılabilir.

Tartı

Madde 17- Sporcuların tartı şekli IAKSA'nın öngördüğü kurallara tabidir. Sporcular tartıya girmeden önce doktor kontrolünden geçip kontrol kartını onaylattıktan sonra tartıya girmek için başvuruda bulunurlar. Tartıya katılacak sporcular için tartı işlemi çıplak olarak yapılır, sporcuların tartı hakkı ikidir..Ancak bir sporcu iki tartıda da kendi kilosuna uymuyorsa diskalifiye edîlir.Tartı günü ve saati Federasyon tarafından belirlenir.

Kura Çekimi

Madde 18- Kuralar, doktor kontrolü ve tartıdan sonra çekilir. Kura eşleştirmeleri Federasyon müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu, il müsabakalarında ise; İl Hakem Kurulu ile, tartı hakemleri ve Federasyon temsilcisi tarafından, idareci ve antrenörlerin huzurundayapılır. Dörtten fazla sporcunun bulunduğu kilolarda, ikinci turda sporcuların adedini 4, 8, 16 ve 32'ye indirmek için birinci turda tur atlamak maksadıyla kafi sayıda kura çekilir. Bütün sporcular en az bir müsabaka yaptıktan sonra, ikinci müsabakayı yapar. Birinci turda tur atlayan sporcular, ikinci turda ilk olarak müsabaka yaparlar. Tur atlayanların sayısı tek ise, son.olarak tur atlayan sporcunun ikinci turdaki rakibi, birinci turdaki ilk müsabakanın galibi olur. Tur atlayanların sayısı çift ise, tur atlayan sporcular ikinci tur atladıkları sıra ile ilk müsabakalarını yaparlar.
Kura çekiminde bilgisayar programı kullanılacağı gibi, elle kura topu, rakam yazılı kağıt çekme şeklinde de olabilir. Müsaade Edilen Vuruş Teknikleri ve Uygulanacak Bölgeler

Madde 19- Yumruk-atma teknikleri şunlardır;

a)Direkt yumruk,
b)Kroşe,
c)Aparkat,
d)Backfist,
Bloklar,

1)Low block :Alt blok,
2)Mid block :Ortablok,
3)Side block :Yan blok,
4)Up Block :Üst blok,
Tekme teknikleri şunlardır;

a)Front kick :Ön tekme,
b)Side kick :Yan tekme,
c)Spinning back kick :Dönerek arka tekme,
d)Round house kick :Dairevi tekme,
c)Hook kick :Cengel tekme,
f)Crescent kick :Hilal tekme,
g)Axe kick :Balta tekme,
h)Back kick :Geri tekme,
i)Back side kick :Geri yan tekme,
j)Sweep :Süpürme

Yukarıda belirtilen yumruk ve ayak teknikleri geçerli vuruş teknikleri olup. bu teknikler aşağıda belirtilen vücut bölgelerine yapılır;
a)Başın ön ve yan tarafları (alından normal saç çizgisinden kulağa, oradan çene boyunca aşağı),
b)Belden yukarı ön ve yan taraflar (boyundan koltuk altlarına, oradan vücudun yan orta kesimleri boyunca aşağı ve göbek çukuruna kadar, yükseklikte yatay çizgi alt sınırdır.),
c)Süpürme, aşil kemiğinin üzerine çıkmamak kaydı ile iç dış ve arkadan yapılır.

Geçerli Puanlar ve Ceza Puanları

Madde 20- Semi Contact müsabakasında;

a)Başa ve vücuda isabet eden yumruk 1,
b)Vücuda isabet eden tekme 2,
c)Rakibin dengesini bozan veya düşüren süpürme 2,
d)Başa isabet eden tekme 3, puandır,
Eleme müsabakalannda iki sporcu, arasındaki puan farkı 10, finallerde 15 puan ise müsabaka hükmen biter. Puanı fazla olan müsabakayı kazanır.
Semi Contact müsabakalarında sporcuya verilen uyan cezası sonucunda diğer sporcuya l puan, yine aynı sporcuya verilen eksi puan cezası sonucunda diğer sporcuya 3 puan verilir.
Müsabaka puansız veya puanlar eşitse, müsabakaya l dakika ara verildikten sonra müsabaka l dakika uzar. Uzama sonunda sonuç değişmezse, müsabaka hemen başlar ve ilk puanı alan sporcu galip ilan edilir.

Light Contact ve Full Contact müsabakasında;

a)Başa ve vücuda isabet eden yumruk 1,
b)Vücuda isabet eden tekme 2,
c)Rakibin dengesini bozan ve düşüren süpürme 2,
d)Başa isabet eden tekme 3, puandır.
Puanların eşit olması durumunda galip olanı belirlemek için önce sporcuların almış oldukları ceza puanlarına bakılır. Hiç ceza almamış veya en az ceza puanı alınış olan sporcu galip ilan edilir.
Yan hakemin vermiş olduğu eksi puandan dolayı beraberlik olduğu takdirde, aynı şekilde yan hakem puan kağıdında galibi göstermek için. eksi puanı görmeden işlem yapıp bu köşeyi galip ilan eder. Uyarı ile eksi puan cezasını yalnız orta hakem verir, yan hakemler cezayı kayıt ederler. Beraberlikte yan hakemin verdiği ceza görülmez.
Sporcunun almış olduğu kick boks puanından dolayı müsabakanın sonucu berabere bitmiş ise, sadece net vuruşlarından dolayı aldığı puanlar ön değerlendirmeye alınır ve fazla net puanı alan sporcu galip ilan edilir. Kick boks puanı en az 1, en fazla 3 puandır.
Aşağıdaki istisnai durumlarda kick boks puanı verilir;
a)Sergilenen iyi kombinelere,
b)Net ve dengeli uygulanan yumruk ve ayak tekniklerine,
c)Kusursuz kick boks sitiline,
d)Etkili bir savunmaya,
e)Atılan yumruk ve tekmelerin sayısının dengeli olmasına,
f)Sporcunun centilmenliğine.

Cezalar sporculara köşelerinde verilir, cezanın neden verildiği sporcuya mimik veya sözlerle anlatılır.

Cezalar; uyarı ve eksi puan olmak üzere iki çeşittir.

Uyarı: -1 puana, eksi puan: -3 puana eşittir.
Bir sporcuya iki uyarı cezası verdikten sonra üçüncü uyarı otomatikman eksi puan olur. Bu cezadan somaki her ceza eksi puan olarak verilir. Üçüncü eksi puanda diskalifiyeyi getirir.
Direkt eksi puan verilen sporcuya daha sonra uyarı cezası verilmez ve ceza devamlı şekilde eksi puan olarak devam eder.

Sporcunun ismi anons edildikten sonra malzemelerini tamamlaması için l dakika süre verilir. Eğer sporcu;
0-60 sn. içinde ringe girdiyse :ceza yok,
61 sn, — 90 sn. arası ringe girdiyse :1 inci eksi puan cezası verilir,
91 sn. - 120 sn. arası ringe girdiyse :2 nci eksi puan cezası verilir,
121 sn.' den sonra ringe girmemişse :diskalifiye edilir.

Müsabaka içerisinde alacakları her cezada, değerlendirme eksi puan olarak verilir.
Hakemlerin vermiş olduğu puanlar kesindir. Hakem puanlarda toplama hatası yapmış ise vermiş olduğu karar değişir.

Yasaklanmış Vuruş Teknikleri ve Hareketler

Madde 21-Yasaklanmış vuruş teknikleri ve hareketleri şunlardır:
a) Kural dışı. yumruk teknikleri; Avuç içi, yumruk bükme, çekiçleme yumruk, eli bacak gibi kullanma, dirsek vurma, baş parmağı kullanma, alt kolu kullanma, iki yumrukla aynı anda vurma,
b)Kural dışı tekme teknikleri; Alt bölgelere tekme, diz vurma, baldırları kullanma, ayağın üst kısmıyla süpürme, kural dışı hedef bölgeleri olan başın arkası, boyun, boğaz, başın üstü, testisler, sırt bölgesi (özellikle böbrek bölgeleri), uzuv, bacak veya kollara vurma.
Ayrıca rakibine her iki koluyla vuramaz veya rakibini itemez. c)Yasaklanmış hareketler şunlardır;

l)Bir tekniğin veya dönerek arka tekme hareketinin uygulanması haricinde rakibine sırtını dönmek,
2)Rakibini itip, kakmak,
3)Rakibinden kaçmak,
4)Dişlik tükürmek,
5)Kendini kasıtlı olarak yere atmak,
6)Çok fazla (belden aşağı) çömelmek veya çok fazla öne (dizlerden veya ayak parmaklarının ucundan çekilen dikey hattın ötesine) eğilmek,
7)Her iki eliyle ring döşemesine temas etmek veya vücudun üst kısmı bel hizasından aşağıda olacak şekilde eğilmek,
8)Rakibinin kollarını açık olarak kenetlemek veya sarmak. (İzin verilmeyen kenetleme),
9)Kolları açık olarak ileri koşmak,
10)Gözle görülmeden uygulanan her tür teknikler,
l I)Rakibe sarılmak, judo teknikleri uygulamak,
12)Rakibini ısırmak, tekmelemek veya rakibine tükürmek,
13)Rakibini tutmak,
14)Bacağı iplere takılan veya ipler arasına sıkışan rakibine saldırmak,
15)Dûşmekte olan veya düşen (yani elleri, dizleri yere temas etliği veya başı bel hizasından aşağıya düştüğü anda) rakibine saldırmak,
16)Rakibine iplere tutunarak veya iplerden dönerken, yumruk yada tekme atmak için iplerden güç kazanacak şekilde ipleri kullanarak tekme ve yumruk atmak,
17)Müsabaka esnasında ringi terk etmek,
18)Hakem "stop" diye bağırdıktan sonra rakibine saldırmak. Hakem "break" diye bağırdıktan sonra bir adım geri atmadan veya raund bittikten sonra rakibine saldırmak,
19)Seıni veya light Contact müsabakalarında yumruk ve tekme yerini bulmasa bile Full Contact tekniği kullanmak,
20)Yüzüne, vücuduna, koruyucu malzemelere bolca yağ veya sıvı (hatta su) sürerek müsabaka yapmak,
21)Sporcular ve antrenörler için centilmenliğe yakışmayan davranışlarda bulunmak,
22)İzin verilen teknikleri, izin verilmeyen hedef bölgelerine uygulamak,
Yukarıdaki belirtilen yasaklanmış hareketleri yapan sporculara verilecek cezalar uyarı veya eksi puan olup, gerektiğinde diskalifiye edilebilir. Antrenörün yaptığı olumsuz davranışlarından dolayı sporculara ceza verilebilir.
Cezalar, yapılan yasaklanmış hareketlerin şiddetine göre verilir. Orta hakem uyan verebileceği gibi doğrudan eksi puanda verebilir.

Takım Sıralama ve Değerlendirme

Madde 22-MüsabakaIarda sporcular madalya veya basarı belgesi ile takımlar ise kupa ile değerlendirilir. Müsabakalarda takım sıralama usulünde, sporcuların almış olduğu toplam madalya durumuna göre değerlendirme yapılır.
Beraberlik bozulmadığı takdirde, takımların bütün sıkletlerde yaptığı müsabaka sayısıa bakılarak takım sıralaması belirlenir.

Galibiyet Durumu

Madde 23- Müsabakalarda:
a)Nakavt; Sporcunun darbe sonucu yere serilmesi ve kalkamaması,
b)Hakem kararı; Orta hakemin, sporcunun teknik açıdan zayıf ve müsabakaya devam etmeye uygun olmaması durumunda veya doktor kararıyla devam etmesinde sakınca görülüp müsabaka sonucunda sporcuya üç defa sayılırsa,
c)Çckilme; Antrenörün havlu atması veya sporcuyu geri çekmesi,
d)Sayı veya eksi puan; Sayısı fazla veya eksi puanının az olması,
e)Diskalifiye; Üçüncü eksi puan cezası alırsa veya ağır bir kural dışı hareket yaparsa ayrıca sporcu iki defa tartı hakkını kullanıp yinede kilosuna erişmezse,
f)Sporcunun müsabakaya çıkmaması, halinde diğer sporcu galip ilan edilir.
Müsabakada Sakatlanma Esnasında Yapılması Gereken Kurallar

Madde 24- Müsabaka esnasında her iki sporcunun sakatlanması Semi Contact veya Light Contact müsabakalannda birinci dakikada, Full contact müsabakasında birinci raundda olursa müsabakaya devam edebilecek köşedeki sporcu galip ilan edilir.
Aynı sakatlanmalar semi Contact veya Light contact müsabakalannda ikinci-dakikada, Full contact müsabakasında ise ikinci raundda olursa sporcular müsabakaya devam edemeyeceklerse, bu müsabakalardaki puanlar toplanır ve puanı fazla olan sporcu galip ilan edilir.
Müsabakada sporculardan biri sakatlanmışsa, bu sakatlanmanın kasıtlı olup olmadığına bakmak gerekir. Sporcuların tedavi süresi toplam 3 dakikadır.
Eğer sakatlanan sporcu bir kasıt sonucunda katlanmışsa, sakatlanan sporcu galip ilan edilir, Ancak, sakatlanan sporcu hareket anında kasıtsız sakatlanmışsa, doktor kararı ile mağlup ilan edilir.

Ring Sorumlusu, Jüri, Orta've Yan Hakemlerin Durumları

Madde 25- Ring sorumlusu ve jüri hakemleri her üç branşta ringin yanında ayakta veya oturarak durabilir.
Semi Contact müsabakasında 1orta hakem ve 2 yan hakem görev alır. an hakemler, ayakta. durmak ve el işareti göstermek suretiyle müsabakayı yönetir.
Light ontact ve Full Contact müsabakalarında ise1 orta ve 3 yan hakem görev alır. Yan hakemler oturdukları sandalyeden puan kağıtlarını doldurmak suretiyle puanlan kayıt ederler. Devanı eden müsabakada hata veya aksaklık görüldüğü takdirde Merkez Hakem Kurulu üyeleri veya ring sorumlusu stop komutuyla müsabakayı durdurarak hatanın veya aksaklığın giderilmesini sağlarlar.

Knock Down (Kroki) Durumunda Orta Hakemce Uygulanacak Prosedür

Madde26- Amatör kick boks sporunda saymanın amacı sporcunun sağlığını korumaktır. Rakibe müsaade edilen bir teknik sonucunda sporcu sersemlemiş veya zor durumda kalmışsa, vuruş yapan sporcu tarafsız köseye (beyaz köşeye) gönderilir. Orta hakem, diğer sporcunun önüne geçerek sayımı yüksek sesle, eşit saniye aralıklarıyla el işareti göstermek suretiyle yapar.
Sayım; 1den 8'e kadar darbe alan sporcuya yapılır. Eğer sporcu müsabakaya devam ediyorsa 8'den sonra sayılamaz. Müsabakayı bitiren sayım ise 10'a kadar devam eder.
Müsabaka esnasında bütün rauntlar içerisinde üç defa sayılan sporcu hükmen mağlup ilan edilir. Sporcunun ringi kendi arzusuyla terk etmesi durumunda veya geçerli bir teknik sonucunda ringden dışarı düşmesi durumunda orta hakemin sayması gerekir.
Sporcunun ringden itilmesi durumunda orta hakem saymaz. Orta hakem, hakem kararı ile galibiyet verdikten sonra, yanlışlıkla yapılan bu sayım geçersizdir.
Sporcuya ağır bir yumruk ve tekme geldiğinde sayım yapılmadan doktor çağırılır ve müsabaka bitirilir.
Gongun çalması, antrenörün havlu atması, itiraz bayrağının atılması, acil durum bayrağının atılması sayımı durdurmaz.
Sayma, Light contactta ve Full contactta, nakavt ise sadece Full contactta vardır. Light contactta yapılan sayım 8'e kadar olup, müsabaka durdurularak doktor çağırılır. Sporcu devam edebilecekse müsabaka devam eder veya devam edemeyecek bir durum olursa doktorun verdiği karar doğrultusunda gereken işlemler yapılır.
Semi contactta hiçbir şekilde sayım yapılmaz. Her türlü sert vuruş yasak olduğu gibi sert vurmaya teşebbüs dahi yasaktır. Sonucunda hemen ceza verilir.
Sporcu Kıyafetleri ve Müsabaka Malzemeleri

Madde 27- Sporcu kılık ve kıyafetleri aşağıda belirtilmiştir.
a)Semi Contact sporcu kıyafeti: Kick boks pantolonu, pantolonun renginde olmamak kaydı ile kısa kollu tişört, on Onsluk boks eldiveni, koki, ayak koruyucu, kaval kemiği koruyucusu, dişlik, kask ve bayanlarda göğüs koruyucu mecburi, bandaj serbesttir,
b)Light Contact sporcu kıyafeti: Kick boks pantolonu, pantolonun renginde olmamak kaydı ile kısa kollu tişört, on Onsluk boks eldiveni, dişlik, kaval kemik koruyucusu, ayak koruyucusu, koki, kask, bayanlarda ise göğüs koruyucusu mecburi, bandaj serbesttir,
c)Full Contact sporcu kıyafeti: Kick boks pantolonu, kask, dişlik; on Onsluk boks eldiveni, bandaj, kaval kemiği koruyucusu, ayak koruyucusu, koki, mecburidir.
Sporcular yurt içi müsabakalarda milli takımı simgeleyen ay yıldız, Türkiye yazısı bulunan forma ve eşofman giyemez.
Sporcular müsabaka anında gözlük mercek veya lens kullanamaz. Yüze, kollara veya vücudun herhangi bir yerine rakibine zarar verecek koku ve kaygan bir madde süremez. Boyun kısmında herhangi bir takı veya madeni eşya takamaz.

Müsabaka Sonuçlarının Tescili

Madde 28- Resmi ve özel müsabakaların sonucu, düzenleyen mercilerce, il müdürlüğü kanalı ile Federasyona bildirilir. Müsabaka sonuçları, Federasyon veya il müdürlüklerince tasdik edilmediği sürece geçerli sayılmaz.
Tescil edilen müsabakalar ve sonuçları sicil defterine yazılır ve 5 yıl süre ile bu deflerler saklanır, İl faaliyetleri il temsilcisince tutulacak sicil defterine, Federasyon faaliyetlerinde ise Federasyonca tutulacak sicil defterine yazılır,

Ödül

Madde 29- Ulusal ve uluslar arası müsabakalarda derece elde. eden başarılı takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Bakanlar Kumlunun 26/9/2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Basan Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilir..

İtiraz

Madde 30- Müsabaka sırasında yapılacak itiraz; sporcunn köşesinde bulunan antrenörün itiraz bayrağını ringe atmasıyla başlar, 10 dakika içerisinde ring sorumlusuna yapılır. Ring sorumlusuna yapılan itirazın çözümlenememesi halinde başhakemin vereceği sözlü veya yazılı karar geçerlidir.
Müsabaka sonucuna itiraz; sporcunun idarecisi veya antrenörü tarafından müsabaka bitiminden sonra 10 dakika içerisinde yazılı olarak başhakeme yapılır. Başhakem itirazı çözmede tereddüde düşerse Federasyon temsilcisi ile birlikte karar verir. Başhakemin vereceği karar kesindir.
İtiraz bayrağını gereksiz yere ringe atan antrenör ve yardımcıları ceza kuruluna sevk edilir. İtiraz, Federasyonca belirlenecek itiraz ücretini başhakeme makbuz karşılığı vermek sureliyle yapılır, itirazın haklı görülmesi halinde alınan itiraz ücreti iade edilir. Aksi takdirde Genel Müdürlük hesabına gelir kaydedilir. İtirazlarda video kaydı v.b delil olarak kabul edilemez.
Tartı ve muayene esnasında yapılan itirazlar yazılı olarak başhakeme yapılır.
Ceza

Madde 31- Müsabakalarda, bu Yönetmelik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dallan Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yurt Dışından Gelecek Sporcular

Madde 32- Türk vatandaşı olup, yurt dışında bulunan sporcular, ülkemizde organize edilecek müsabakalara ve milli takım seçmelerine Federasyondan izin almak kaydıyla katılabilirler.

Doping

Madde 33- Uluslararası kuruluşlarca ve 26/8/1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği hükümlerine göre doping olarak tanımlanan tüm maddelerin sporcular tarafından kullanımı yasaktır. Resmi ve/veya özel müsabakalarda doping kullanıldığı tespit edilen sporcular Ceza Kuruluna sevk edilir.

Üyelik Aidatı

Madde 34- IAKSA tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatı Federasyonca ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 35- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda IAKSA'nın vereceği kararlar doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Balkanın teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

Yürürlük

Madde 36- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür

Son Güncelleme: Pazar, 01 Şubat 2009 15:40
 
TwitterFacebook